Password trick

วิธีตั้ง Password ให้มีความปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังมีอีก เทคนิคที่แนะนำให้ใช้คือ

ใช้ Password ที่พิมพ์ด้วยแป้นภาษาไทย ในระบบภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างเช่น

จะตั้ง Password ว่า = ตื่นนอนตอนเช้า
เมื่อคีย์ในระบบภาษาอังกฤษ จะกลายเป็น

9njoovo9vog=hk

เห็นไหม ดูยาก แต่จำง่าย ^^

เห็นไหม ดูยาก แต่จำง่าย ปลอดภัยขึ้นเยอะ ^^