Remote มือถือ –> มือถือ

กรณีต้อง Remote เพื่อควบคุมหน้าจอมือถือปลายทางเช่น ช่วยลูกค้า setup โปรแกรม หรืออาจเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ไม่ถนัดในการใช้งานมือถือสักเท่าไร แนะนำให้ใช้ โปรแกรมตระกูล Teamviewer และ Addon ที่กำหนดดังนี้ โปรแกรมหลัก เครื่องที่ใช้ควบคุม ลงโปรแกรม TeamViewer for Remote Control

Read more